Másodfokú bíróság határozatai

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyhatja, megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti, illetve a fellebbezést elutasíthatja.

Az elsőfokú bíróság ítéletének helyben hagyása

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, illetve az ítéletet egyéb okból nem kell hatályon kívül helyezni, és adott esetben súlyosítási tilalom folytán nem lehet megváltoztatni.

A másodfokú bíróság helybenhagyó végzése ügydöntő határozat, amelyet röviden indokolni szükséges.

Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása

Abban az esetben, ha az elsőfokú bíróság helytelenül alkalmazta a büntető jogszabályokat és amennyiben az ítéletét ez okból nem kell hatályon kívül helyezni, a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja és a törvényeknek megfelelő határozatot hoz.

Súlyosítási tilalom

Az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, a vádlott büntetését, illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani a másodfokú eljárásban csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek be. Ez alapvető eljárási garancia annak érdekében, hogy a kizárólag a vádlott által tett fellebbezés utóbb ne válhasson a vádlott kárára.

A súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat ki

büntetést azzal szemben, akinek az ügyét első fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,

elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás helyett szabadságvesztést annak felfüggesztése mellett sem,

felfüggesztett szabadságvesztés helyett végrehajtandó szabadságvesztést,

végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem,

az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,

az elsőfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,

lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem.

Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, ha az ítélet meghozatala után a vádlott meghalt, a cselekmény büntethetősége elévült vagy kegyelemben részesült, ha az elsőfokú bíróság az eljárás lefolytatásához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiányában járt el és hozott ítéletet, illetve ha az elsőfokú bíróság törvényes vád nélkül ítélkezett vagy, ha a cselekményt már jogerősen elbírálták.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen, az ítélet meghozatalában törvény szerint kizárt bíró vett részt, a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó, vagy más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált el, vagy a tárgyalást olyan személy távollétében tartotta meg, akinek a részvétele egyébként kötelező lett volna, a tárgyalásról a nyilvánosságot törvényes ok nélkül zárta ki, illetve az 1. pontban meghatározott valamely okot törvénysértően állapította meg.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása tekintetében az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének olyan mértékben nem tett eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra alkalmatlanná vált vagy az indokolás a rendelkező résszel teljes egészében ellentétes.

Az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi, és az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész törvényi előfeltételek hiányában indítványozta a tárgyalásról lemondás szerinti eljárást, illetve a bíróságot új eljárásra utasítja, ha a tárgyalásról lemondásos eljárást törvényi előfeltételek hiányában folytatta le.

Az elsőfokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata

Abban az esetben, ha a fellebbezés az elsőfokú bíróság ítéletének az elkobzásra, vagyonelkobzásra, pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az ítéletnek kizárólag ezt a részét bírálhatja felül.

Ha a fellebbezés alapos, az ítéletnek ezt a részét hatályon kívül helyezi, megváltoztatja, vagy ha a fellebbezés alaptalan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

(forrás: www.magyarorszag.hu)